Local Governing Body

Dr. V. S. Sadhunavar Shri. A.V.Patted Dr. Preeti Dodwad

Dr. V. S. Sadhunavar

Chairman

Shri. A.V.Patted

Member

Dr. Preeti Dodwad

Member

     
Shri. B R Patil Shri. S.D.Shirgave Smt. Kalpana Chachadi

Shri. B R Patil

Member

Shri. S.D.Shirgave

Member

 

Smt. Kalpana Chachadi

Principal